Besluitvorming WTC-Cambuur

Op 8 juli 2019 nam de gemeenteraad van Leeuwarden een unaniem besluit over het bestemmingsplan voor het WTC-gebied. De komende jaren wordt hier een multifunctioneel gebied ontwikkeld waarin het voetbalstadion van SC Cambuur, ROC Friese Poort en verschillende leisure-, detailhandel- en maatschappelijke functies een plek krijgen. Hieronder lees je de bijdrage van PAL GroenLinks in het debat.

Daarnaast werd er tijdens de vergadering een amendement van PAL GroenLinks aangenomen. Hierin werden de detailhandelsmogelijkheden in het gebied verder aangescherpt. Dit om te voorkomen dat er ongewenste gevolgen ontstaan voor de binnenstad en voor andere winkelgebieden. Het amendement vind je onderaan de pagina onder 'meer lezen'.

 

Bijdrage PAL GroenLinks tijdens het debat over bestemmingsplan WTC-gebied

Voorzitter,
Na het principebesluit en het vaststellen van het stedenbouwkundige plan, komen we nu bij het sluitstuk van de besluitvorming over de ontwikkeling van het WTC-gebied.

Een belangrijk besluit
Met het vaststellen van het bestemmingsplan en de welstandscriteria bepalen we als gemeenteraad de juridische mogelijkheden voor de ontwikkeling van het WTC-gebied. Voor nu en in de toekomst. Voor de raad is dit ook het laatste moment dat wij een kaderstellende rol vervullen, voordat het college en de ontwikkelaars aan de slag gaan met de uitvoering van de plannen. Een belangrijk besluit dus.

Het best mogelijke plan
De fractie van PAL GroenLinks vindt dat de inwoners van Leeuwarden het best mogelijke plan verdienen. In onze ogen is dat een plan waar de belangen van ontwikkelaars ondergeschikt zijn aan algemene belangen. En waarbij verschillende algemene belangen onderling in balans zijn gebracht.
Bij dit plan zijn er nogal wat algemene belangen van toepassing:

  • Realisatie van een toekomstbestendige voetbalaccommodatie;
  • Realisatie van een hoogwaardige en duurzame gebiedsontwikkeling;
  • Leefbaarheid van de omliggende wijken;
  • Vitaliteit van winkelgebieden;
  • Inzet van publieke middelen;
  • Belangrijk positief neveneffect van het plan: locatie Spoordok en locatie Cambuurstadion worden vrijgespeeld voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling.

Vitaliteit van winkelgebieden
Ten eerste vinden we het belangrijk dat in het bestemmingsplan verschillende waarborgen zijn opgenomen om ontwrichtende effecten voor andere winkelgebieden te voorkomen.

Van belang daarin is dat een deel van het plan bestaat uit de verplaatsing van winkels die gevestigd zijn aan de Snekertrekweg. Mijn fractie kan daarmee instemmen, omdat het ook mogelijkheden geeft om de ontwikkeling van dit gebied op gang te brengen. Wel vragen we ons af wanneer het college met een visie op het Spoordokgebied komt, zoals besproken in de vergaderingen van vorig jaar.

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan verschillende bepalingen opgenomen waarmee de omvang van het winkelprogramma en de branchering van het gebied is verankerd. Wij verwachten dat de effecten voor andere winkelgebieden beperkt blijven.

Op één punt vinden we die bestemmingsplanregels niet eenduidig: Het gaat daarbij om de “overige dagelijkse detailhandel” die wordt toegestaan bij de supermarkten en onder het stadion. Uit artikel 1.63 leiden wij af dat alle mogelijke detailhandel wordt toegestaan (“detailhandel, niet zijnde supermarkten”).
In een bestemmingsplan moeten definities altijd houvast geven over de juridische mogelijkheden binnen het plan. Dit betekent dat kledingwinkels, een opticien of zelfs een Heerenveen-fanshop gewoon zijn toegestaan en dat de gemeente een vergunning hiervoor ook niet kan weigeren. Dit vinden wij niet wenselijk én niet in overeenstemming met de uitgangspunten van het ontwikkelkader. Daarom dienen wij een amendement in (zie tekst onderaan dit artikel: amendement is aangenomen).

Leefbaarheid / milieugevolgen Westeinde, Vossenparkwijk en de Schrijversbuurt
Wat betreft de effecten voor de omliggende wijken Westeinde, Vossenparkwijk en Schrijversbuurt hebben wij de zienswijzen met aandacht gelezen. Vanuit de wijken is er veel tijd gestoken in het meelezen en verbeteren van het plan. We hebben daar respect en waardering voor. Ondanks dat niet alle inwoners zich vertegenwoordigd voelen door de wijkpanels (en dit de laatste dagen geuit hebben), denken wij dat een ieder zijn bijdrage heeft geleverd met de beste intenties: namelijk de leefbaarheid van zijn of haar wijk in stand houden.

De suggestie om dit intensieve planproces te evalueren, lijkt ons in het kader van de Omgevingswet een goed idee. We willen graag weten hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.

Gezien de geïsoleerde ligging van de Schrijversbuurt, kan PAL GroenLinks zich goed voorstellen dat bewoners de toenemende hoeveelheid autoverkeer als probleem zien. Met name rondom het kruispunt Bilderdijkstraat-Harlingerstraatweg. Er is toegezegd dat er de komende tijd nog met een verkeerswerkgroep over verschillende oplossingen wordt gesproken. Het enige dat echt zou helpen is een maatregelenpakket waardoor het aantal auto’s afneemt.

Wat kunnen de inwoners van die verkeerswerkgroep verwachten? Zijn er mogelijkheden om de oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers te vergroten? En is er wel budget voor de gewenste aanpassingen of wordt dit therapeutisch gesprek?

PAL GroenLinks wil graag een reactie van de wethouder ten aanzien van het parkeren. In haar zienswijze geven bewoners van de Schrijversbuurt aan dat zij voorstander zijn van een regime van maximaal 1 uur. Welke toegevoegde waarde heeft een enquête, nu een groot deel van de inwoners het hier meer eens lijkt te zijn?

Op het gebied van licht en geluid komt het ons voor dat er vooral opmerkingen worden gemaakt over de aannames in de rapportages. Het lijkt ons goed om hier in het kader van de vergunningverlening nog eens naar te kijken, zodat de juiste (maatwerk)voorschriften kunnen worden opgenomen in de Omgevingsvergunning.

Welstandrichtlijnen en inrichtingsplan
Eén van de redenen waardoor PAL GroenLinks enthousiast is over de locatiekeuze voor het stadion, is dat dit binnenstedelijke gebied door de komst van nieuwe functies wordt opgeknapt. Waar nu sprake is van uitgestrekte vlakte met asfalt, kan straks een levendig, groen en multifunctioneel gebied ontstaan. We richten dit gebied voor de komende decennia opnieuw in en dat moet meteen goed worden aanpakt, zodat het gebied klimaat- en toekomstbestendig is.

In het stedenbouwkundig plan is een hoge ambitie neergelegd voor de gebouwen en de inrichting, die wat onze fractie betreft ook wordt waargemaakt. Wij zien graag dat er bij de bouw van de supermarkt, de leisuredome en het stadion transparante gevels worden toegepast, zodat er veel contact is tussen binnen en buiten. De Elfstedenhal is daarbij terecht aangehaald als voorbeeld. We hebben hier vorige week naar gevraagd en het is goed dat de referentiebeelden uit het stedenbouwkundig plan rechtstreeks worden gebruikt voor de welstandstoetsing van de bouwplannen.

Op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn er verschillende maatregelen die nog worden onderzocht en die door de gemeente worden gestimuleerd. Wij vinden dat dit in het openbaar gebied goed is vorm gegeven. Het gebied krijgt in ieder geval een veel groenere uitstraling dan nu.
In het beantwoorden van de zienswijzen wordt aangegeven dat men het te ver vindt gaan om maatregelen verplicht te stellen voor de ontwikkelende partijen. Kan het college dit standpunt toelichten? Als groene fractie vinden wij het niet ondenkbaar om op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie, ook vooruitlopend op de Omgevingswet, meer maatregelen te vragen dan het wettelijk minimum.

Overigens kan de gemeente zelf altijd het goede voorbeeld geven in openbaar gebied. Hoe staat het college tegenover het idee om voor dit grote openbare parkeerterrein te onderzoeken of overkappingen met zonnepanelen kunnen worden geplaatst?

Tot slot
Ik kom tot een afronding voorzitter.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan, de welstandsrichtlijnen en het inrichtingsplan neemt de gemeenteraad de volgende week het belangrijkste kaderstellend besluit over het WTC-gebied. Binnen deze kaders moet het gebied de komende jaren worden ontwikkeld. PAL GroenLinks zal er daarbij op toezien dat er een ambitieuze gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd en dat afspraken naar inwoners worden nagekomen.