Yn Blau

Schriftelijke vragen Dans- en Theaterstudio Yn Blau

In de Leeuwarder Courant van woensdag 7 november 2018 stond te lezen dat Yn Blau (het vroegere huis van Amateurkunst) in de Infirmerie vanaf 2019 huur moet betalen voor het gebruik van de ruimtes in het gebouw. Het pand is van WoonFriesland, Keunstwurk is huurder en Yn Blau onderhuurder.

Sinds de aanpassing van de Woningwet moeten woningbouwcorporaties zich focussen op hun kerntaak: verhuur in de sociale woningvoorraad. En daarom komt de huur-om-niet ten einde.

Als er vanuit de gemeente Leeuwarden niets gebeurt, vreest PAL GroenLinks dat voor Hatha Yogastudio, JazzDance BalletStudio Nynke van Duinen, Dansschool Dans en Meer, Grietine Molenbuur en Wereldkoor DeKoor vanaf 1 januari geen geschikte locatie meer is.

De provincie heeft €20.000 toegezegd bij monde van gedeputeerde Poepjes.

De fractie van PAL GroenLinks stelt hierover de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W van Leeuwarden:

1. PAL GroenLinks wil graag van het college weten of ze bereid is:
- om in 2019 een incidentele (financiële) oplossing te bieden
- om voor de periode na 2019 mee te denken over een structurele oplossing

2. Heeft het college alternatieve locaties voor de verenigingen in gedachte, mochten ze op termijn een andere locatie moeten zoeken?

3. En welke zijn dit dan?

4. Zijn er meer verenigingen in de cultuursector die dezelfde problematiek verwachten?