Vragen winsten op sociale huurwoningen

PAL GroenLinks vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven en dat woningbouwcorporaties blijven investeren in verduurzaming (lagere energielasten). Naar aanleiding van een landelijk bericht over de winsten die corporaties per huurwoning zouden maken, maakt ze zich nu grote zorgen.

Uit berekeningen van de Woonbond zou blijken dat de (gemiddelde) huurprijzen de afgelopen jaren flink zijn gestegen en dat corporaties gemiddeld jaarlijks €1500 winst maken per sociale woning.
Dit is de reden voor de fractie om schriftelijke vragen te stellen aan B & W:

1. Hoeveel winst maken de woningbouwcorporaties WoonFriesland en Elkien Leeuwarden per woning?

2. Welk deel van die winst is in de komende jaren bestemd:

a. het betalen van de verhuurdersheffing?

b. voor de realisatie van nieuwbouw?

c. het renoveren/verduurzamen van bestaande woningen?

d. voor de eigen bedrijfsvoering?

 

In 2014 stelde de fractie vragen over de stijging van de huurprijzen bij WoonFriesland en Elkien. Toen bleek dat de gemiddelde huurprijs aanzienlijk sneller steeg dan de reguliere huurverhogingen door sloop en nieuwbouwplannen en door het verhuizen van huurders.

Aansluitend bij de vragen uit 2014 heeft de fractie van PAL GroenLinks daarom de volgende vragen:

3. Hoe heeft de gemiddelde huurprijs van sociale huurwoningen in de gemeente Leeuwarden zich ontwikkeld in de jaren 2015, 2016 en 2017 bij de corporaties WoonFriesland en Elkien?

4. Ziet het college ruimte om huren te verlagen? Is zij bereid om daarover met de woningbouwcorporaties te onderhandelen en dit vast te leggen in de prestatieafspraken?