Vragen bij beloningsbeleid Caparis

In de Leeuwarder Couranten van zowel 6 april, 2 mei als van 6 juni 2018 worden de gang van zaken rond de vertrekvergoedingen van twee directeuren van Caparis beschreven. 
De acht aandeelhoudende gemeenten hebben in 2016 de leiding van Caparis dringend verzocht om zich conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) te gedragen en dit te verantwoorden in het jaarverslag. Dit is beide niet gebeurd (Leeuwarder Courant 2 mei 2018). PAL GroenLinks heeft met verbazing dit gelezen en heeft het college schriftelijke vragen gesteld.

Caparis is een naamloze vennootschap en valt volgens de huidige bestuurder, de heer Bonnema, niet onder de Wet normering topinkomens (WNT), de wet die salarissen en gouden handdrukken in de (semi)publieke sector begrenst. Daarom zou de 401.000 euro ontslagvergoeding die het bedrijf aan twee directieleden betaalde, in orde zijn.

Een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, laat echter tientallen bv’s en nv’s zien die wel onder de WNT vallen, aldus de Leeuwarder Courant van 6 juni.

Empatec NV, valt volgens de eigen directie wel onder de WNT. Hierbij wordt verwezen naar het criterium dat het is aangesteld door Friese gemeenten om een wettelijke taak uit te voeren; de Wet sociale werkvoorziening.

De schriftelijke vragen:

1. Caparis valt als NV niet onder de Wet normering topinkomens. Dat terwijl het als gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten, als een semi-overheidsinstelling kan worden gezien. Andere SW-bedrijven hanteren als NV andere normen en structuren waardoor ze wel onder deze norm vallen. Waarom is daar binnen onze gemeenschappelijke regeling niet voor gekozen?

2. In welke opzet zou Caparis wel onder de WNT vallen en zijn andere vormen van governance ook overwogen na de invoering van de WNT in 2013?
De acht aandeelhoudende gemeenten hebben in 2016 de leiding van Caparis dringend verzocht om zich conform de WNT te gedragen en dit te verantwoorden in het jaarverslag. Dit is beide niet gebeurd (Leeuwarder Courant 2 mei 2018). Daarop is er in de gemeente Smallingerland een raadsbrede motie aangenomen waarmee het gemeentebestuur opgedragen wordt ervoor te zorgen dat bij Caparis de WNT ‘van toepassing wordt’.

3. Is het college op de hoogte van deze motie? En zo ja, ondersteunt u de strekking van deze motie? Op welke wijze wordt hier in de aandeelhoudersvergadering mee omgegaan?

4. Welke mogelijkheden ziet het college om het beloningsbeleid bij Caparis en bij andere verbonden partijen in de toekomst aan te passen?