Vragen archeologische vondsten Werpsterhoek

De fractie van PAL GroenLinks vindt het documenteren van historisch erfgoed van belang en hecht ook aan een overheid die daar transparant mee omgaat. 
In de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 januari 2018 stond een bericht met de kop “Archeoloog: Leeuwarden verkwanselde Erfgoed”. Het artikel gaat over archeologische vondsten die zijn gedaan nabij de Werpsterhoek, op de locatie waar veefokbedrijf CRV nieuwbouw heeft gerealiseerd.

Tijdens de opgravingen ging het opgravende bedrijf Archeodienst failliet. In het artikel wordt de gemeente door de voormalige eigenaar van het bedrijf het verwijt gemaakt dat zij “het grootste deel van een archeologische vindplaats bewust heeft laten weggraven”. Ook wordt vermeld dat een asbestvervuiling is verzwegen, mede omdat de gemeente graag het bedrijf CRV binnen wilde halen. 
 
De fractie van PAL GroenLinks vindt het documenteren van historisch erfgoed van belang en hecht ook aan een overheid die daar transparant mee omgaat en heeft daarom de volgende vragen:

  1.  Is de opgraving van de locatie uitgevoerd volgens het Programma van Eisen (PvE) dat hiervoor is gemaakt? En waren alle betrokken partijen vooraf akkoord met het PvE?
  2. Welke acties hebben vanuit de gemeente plaatsgevonden, toen bleek dat het bedrijf Archeodienst failliet ging? Is het onderzoek voortgezet door een andere partij? En is er uiteindelijk een eindrapportage gemaakt van de opgraving?
  3. Wat is er gedaan met de vondsten die zijn aangetroffen?
  4. Was er op de locatie sprake van een asbestvervuiling? En zo ja, is deze volgens de regels gesaneerd?
  5. Welke rol spelen de afspraken met het bedrijf CRV bij de gang van zaken? Was er sprake van tijdsdruk of andere (contractuele) verplichtingen vanuit de gemeente? 

 De fractie van PAL GroenLinks ziet de beantwoording van deze vragen graag zo snel mogelijk tegemoet.