Uitblijven renovatie Boerderij Buma State

Net als Heemschut Fryslân maakt PAL GroenLinks zich al geruime tijd ernstige zorgen over de verwaarlozing en het achterstallig onderhoud van de voormalige boerderij Buma State op het perceel Lijnbaan 33 te Leeuwarden.
Van der Valk kocht in 2015 tien hectare grond, inclusief archeologisch monument de terp Buma en gemeentelijk monument Buma State van de gemeente Leeuwarden. Onderdeel van de koop is dat Van der Valk de Buma State renoveert en ook de terp in stand houdt en beheert. De boerderij is een kop-hals-rompboerderij van va. 1870, staande op de terp van Romeinse en middeleeuwse oorsprong.

Omdat de boerderij in een steeds slechtere staat raakt en er nog geen oplossing in zicht lijkt, is er een dossier in Bedreigd Erfgoed geopend.

Bedreigd Erfgoed 
Heemschut Fryslân heeft in 2016 een brief gestuurd aan Van der Valk en de gemeente Leeuwarden om hun zorgen te uiten. In het voorjaar van 2017 is een vertegenwoordiging van Heemschut en de Boerderijenstichting door de heer Matser van Van der Valk op locatie ontvangen. Eveneens in het voorjaar van 2017 heeft Van der Valk de aanvraag voor sloop en herbouw van het achterhuis van de boerderij bij de gemeente Leeuwarden ingediend. Eind augustus 2017 is door de gemeente Leeuwarden bekend gemaakt dat de vergunning is verdaagd. Omdat het daarna zo lang stil bleef, is Heemschut Fryslân in december 2017 bij de gemeente Leeuwarden langs geweest om te vragen naar de stand van zaken. Daar kregen zij inzage in het voorlopig plan (tekeningen) en de redengevende omschrijving van de boerderij. Op 25 juli 2018 is door Van der Valk een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend met de hoop binnen 6 weken een vergunning te hebben om te kunnen beginnen met de werkzaamheden.

Ecologisch onderzoek
Uit het ecologisch onderzoek van oktober 2018 is gebleken dat er beschermde soorten zijn te verwachten. En dat er nader onderzoek nodig is naar verblijfplaatsen van (meer)vleermuizen en de aan- of afwezigheid van nestplaatsen van kerkuilen, gierzwaluwen en huismussen. Aan de hand van het ecologisch onderzoek wordt nu een activiteitenplan gemaakt, dit plan wordt voorgelegd aan de Provincie. De Provincie beoordeelt of een ontheffing voor de geplande werkzaamheden kan worden verleend.

De fractie van PAL GroenLinks heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen die zij graag aan het college wil voorleggen;

  1. Is het College het met ons eens dat dit lange tijdspad zeer ongewenst is en een bedreiging vormt voor de instandhouding van dit Gemeentelijk monument? Is dit lange tijdpad in overeenstemming met de voorwaarden uit de koopakte?
  2. Ziet het college mogelijkheden om het tijdspad te verkorten en heeft het college zelf instrumenten in huis om hier druk op uit te oefenen?
  3. Welke mogelijkheden zijn er om in de tussentijd tot de verbouwing de instandhouding van het gemeentelijk monument te waarborgen? Kan het wind- en waterdicht maken van het pand worden afgedwongen?