Zwetende griffie

De fractie van GroenLinks heeft niet kunnen bevroeden hoeveel werk hier voor de griffie achter vandaan kwam. Eerst het maken en uitzetten van de enquête, vervolgens het verwerken van maar liefst 511 vragenlijsten en tot slot moest ook de sessie met de jongeren op technisch gebied in goede banen geleid. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe wij hier van onder de indruk zijn. En wat geweldig is het dat de animo onder de jongeren zo groot is om hun verhaal te vertellen.

Persoonlijke verhalen

De jongeren hebben in groten getale de tijd genomen om uitgebreid te antwoorden op de open vragen. Dat zegt iets over de behoefte van hen om hun verhaal kwijt te willen. GroenLinks Jeugd-woordvoerder Andries Bergsma was gespreksleider in een van de Break-out rooms. Daar vertelde iemand dat alleen al het feit dat de gemeenteraad interesse toonde in de jongeren al genoeg was. Dat antwoord raakte Andries best wel. Want ja, interesse tonen in elkaar, in gesprek zijn met elkaar, dat is toch een vrij essentieel onderdeel van ons leven. En juist dat, fysieke ontmoetingen, het ongedwongene in de omgang met elkaar. Dat is wat wij missen in deze tijd.

Nog een verhaal uit een breakout room: “Mijn ouders wonen op anderhalf uur rijden hier vandaan. Dan zitten we hier op mijn studentenkamer te eten en nog wat na te kletsen en zo is het kwart voor negen en om negen uur gaat de avondklok in en mijn moeder moet nog anderhalf uur rijden naar huis.” Wie had een jaar geleden gedacht dat we van overheidswege ‘s avonds niet meer naar buiten mochten. Het gaat om onze gezondheid en die is heel veel waard, maar een opgave is het wel!

Hoe verdelen we het geld?

Wat kunnen wij als gemeente doen om onze jongeren tegemoet te komen was de vraag die tijdens de politieke dialoog voor lag. GroenLinks is van mening dat we de extra middelen die beschikbaar zijn het best in kunnen zetten om de bestaande structuren te versterken. Wij zijn het eens met het plan van het college een tijdelijke versterking van het jongerenwerk voor te stellen tot eind 2021. Hiermee zou een bedrag van €140.000,- (inclusief €10.000,- activiteitenbudget) gemoeid zijn. Ook maakten we van de gelegenheid gebruikt om de wethouder te bevragen.

Mentale gezondheid

Bij de expertmeeting zaten o.a. een praktijkondersteuner van de huisarts, school als werkplaats en school als vindplaats, Stjoer. Het ging toen vooral over de mentale gezondheid van jongeren. Kunnen we vooruitlopen op het budget dat in juni vrij komt voor alle zaken rondom mentale gezondheid? Of is er in juni weer een ronde met wensen en bedenkingen van de raad? GroenLinks wil niet langer wachten met het extra inzetten op mentale gezondheid van de jongeren, zoals ook de oproep was van ‘Claim your future’ in hun brief.

Jeugdland

Wil de wethouder in de verdeling van de gelden ook denken aan Jeugdland. GroenLinks hoopt dat deze kindervakantieweek dit jaar door kan gaan. De kosten voor deelname zijn dankzij tientallen sponsors heel laagte en dat is bewust: ooit werd Jeugdland opgericht voor kinderen die niet op vakantie gaan. Die komen er nog steeds, maar ook andere jongens en meisjes zijn welkom. De meesten komen uit Leeuwarden en omringende dorpen. Kan de gemeente informeren of alle sponsoren nog kunnen bijdragen en dat daardoor de toegangsprijs gegarandeerd laag blijft, en zo niet, of dan vanuit het nu beschikbare potje bijgedragen kan worden?

Regierol

Wat ons opviel uit de expertmeeting van vorige week was dat de verschillende professionals niet goed op de hoogte zijn van wat anderen in hetzelfde werkveld aan het doen zijn. De behoefte werd uitgesproken om elkaar (beter) te leren kennen. Niet ondenkbaar is dat men op deze manier de kwaliteit van hulpverlening kan verhogen. Onze vraag aan de wethouder is of de gemeente hierin de regierol kan oppakken.

Sociale kaart

De sociale kaart wordt node gemist hebben wij de professionals horen zeggen. Nu heeft GroenLinks in deze raad vaak aan de bel getrokken om een goede sociale kaart te maken. Is die nu onderhand in gebruik genomen en zo ja, wat kunnen we doen om deze onder de aandacht te brengen bij de deelnemers van de expertmeeting?

Beantwoording door wethouder Tjeerdema

Wethouder Tjeerdema antwoordde op onze vragen was dat men de regierol zeker gaat oppakken, iets waar meerdere partijen in de raad naar aanleiding van ons voorstel al op aandrong. Over Jeugdland maakte de wethouder zich geen zorgen. De sociale kaart is nog niet klaar, maar dat duurt niet lang meer en het hoort bij de regierol om zo’n sociale kaart onder de aandacht te brengen. Over de mentale gezondheid komt ze op een later moment met een voorstel naar de raad toe. We kunnen aan de hand daarvan bekijken of er nog iets mist.

Vervolg

In de tweede termijn brachten we nog in dat we dit hele proces als erg positief en hoopvol ervaren. Het is lang geleden dat er extra potjes geld beschikbaar zijn voor jongeren, de gemeenteraad wordt immers al jaren gevraagd om de bestaande structuren af te schalen. Mogelijk dat Corona hier een positief effect op heeft?