Motie Groenstructuur De Zuidlanden / De Houn

De groene zones in de Zuidlanden zijn absoluut geen restruimtes tussen bebouwing, maar hebben een eigen status en kwaliteit. Dit vraagt natuurlijk om borging. Tot deze gedachte kwam PAL GroenLinks raadslid Pim Astro toen hij met een deel van de fractie een bezoek bracht aan poldertje De Houn in Goutum. PAL GroenLinks zette het onderwerp op de raadsagenda.

In het Open Podium van 19 september spraken Anne Venema, beheerder van dit poldertje over de rijke weidevogelpopulatie en Sint Smeding van Wijkpanel De Zuidlanden de leden van de raad op bevlogen wijze toe. In het daaropvolgende debat bleek een flink deel van de raad en het college van B&W het met PAL GroenLinks eens te zijn: de groene zones in deze woonwijk zijn absoluut geen restruimtes tussen bebouwing, maar hebben hun eigen status en kwaliteit. Dit vraagt natuurlijk om borging en vervolg.

In de raadsvergadering van 10 oktober jl. diende raadslid Pim Astro namens de fractie van PAL GroenLinks daarom een motie in om te komen tot:

  • een stedenbouwkundig plan inclusief de ruime omgeving waarbij voor de functies ‘rood’(bebouwing), ‘groen’(groene zones), ‘blauw’ (water) en ‘grijs’(wegen/infrastructuur) een samenhangend weefsel wordt ontworpen.
  • in 2019 een Groenplan voor de inrichting en gebruik van de groene zones in De Zuidlanden
  • vroegtijdig betrekken van buurtbewoners, wijkpanel, betrokken organisaties en gebruikers van dit gebied bij de opstelling van dit Groenplan.
  • voor polder de Houn een inrichtings- en een beheerplan gericht op natuurvriendelijk beheer met licht agrarisch gebruik.

Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen. Een krachtig geluid uit de gemeenteraad. En een prachtig resultaat voor De Zuidlanden.