Motie: nota dierenwelzijn

“De beschaving van de samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”. Petra Vlutters opende haar bijdrage over dit onderwerp met dit citaat van Mahatma Gandhi. Onze gemeente doet al van alles dat raakt aan het dierenwelzijn, maar haar beleid en ambities zijn niet terug te vinden in een compacte nota en bovendien zijn er altijd punten ter verbetering. Een nota dierenwelzijn naast een nota groen integreert het dier- en natuurinclusief denken in alle beleidsterreinen en komt het welzijn van dieren en mensen ten goede. Daarom heeft GroenLinks samen met de Partij voor de Dieren, D66 en Gemeentebelangen een motie ingediend om een nota dierenwelzijn op te stellen. Deze motie kon rekenen op een ruime meerderheid. Later dit jaar zal het college een nota dierenwelzijn ter vaststelling aan de raad voorleggen.

Motie: evenementenbeleid en duurzaamheid

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad al nieuw evenementenbeleid vast, maar daarin ontbreekt vooralsnog een paragraaf duurzaamheid. Evenementen zijn belangrijk voor onze gemeente, maar enorme afvalbergen met wegwerpplastics na sommige evenementen moeten wat GroenLinks betreft echt verleden tijd zijn. Reden genoeg voor Andries Bergsma om een motie in te dienen om alsnog een paragraaf duurzaamheid aan het evenementenbeleid toe te voegen. Een ruime meerderheid van de raad deelt onze mening en stemde in met deze motie.

Reconstructie Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg 

Ook nam de gemeenteraad een besluit over het laatste onderdeel van het Vrij Baan-programma: de reconstructie van de Prof. mr. P.S. Gerbrandyweg. Belangrijk doel van deze aanpassing is het faciliteren van de doorstroming op het autoverkeer. Met de aanpassing is een investering van €4,7 mln gemoeid. GroenLinks is van mening dat doorstroming niet ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid en de fietsvriendelijkheid. De Fietsersbond gaf tijdens de inspraakronde aan dat het schrappen van de rotonde Goudenregenstraat – Gerbrandyweg tot een gevaarlijker en minder aantrekkelijke oversteek leidt. Op dit punt werd door GroenLinks een amendement ingediend. Helaas was er onvoldoende steun voor het amendement. Alles overwegende stemde GroenLinks daarom tegen het voorstel van het college.

Interpellatie boodschappenaffaire

Het slotstuk van de avond was een interpellatie over de zogenaamde ‘boodschappenaffaire’. Recent waren er meerdere gemeenten in het nieuws waarbij inwoners grote bedragen van een bijstandsuitkering moeten terugbetalen omdat familie of vrienden hun giften hadden geschonken. In Leeuwarden zijn op dit punt nog geen gevallen bekend, maar wel is er bij bijstandsgerechtigden onduidelijkheid over wat er nu wel en niet mag. Dit was de aanleiding om een interpellatie aan te vragen. De komende tijd zullen wij ons buigen over de beantwoording van het college en over twee weken, op woensdagavond 10 februari, heeft de raad een Open Podium over de uitvoering van de Participatiewet. Wordt vervolgd dus!