Debat Begroting 2018

Fractievoorzitter Evert Stellingwerf van PAL GroenLinks bracht  in het debat van 6 november bij de behandeling van de begroting 2018 van de Gemeente het volgende naar voren:

Voor ons ligt de begroting 2018. Een beleidsarme begroting, maar wel een document dat veel gemeentelijke plannen bevat voor de komende jaren. Immers, ook wanneer er in januari geen college-akkoord ligt, blijft de gemeente volgens deze begroting gewoon zorg verlenen, scholen bouwen, het groen onderhouden en fietspaden aanleggen. Welke nieuwe accenten worden gelegd, moet na de verkiezingen van 22 november blijken.

Blij met concrete verduurzaming
In algemene zin kunnen wij instemmen met deze begroting. Na een jarenlang pleidooi voor fiets-straten en snelfietsroutes, zijn we blij met de concrete investeringen in het fietspad Leechlân, en de inrichting van fietsstraten in de Azaleastraat, langs de Emmakade, het Cambuursterpad en de Tjerk Hiddestraat. Om kinderen en volwassen op de fiets te krijgen, is het immers belangrijk dat fietsen veilig en comfortabel is.

We zijn ook blij met de voortgaande verduurzaming van de woningbouw en het energiezuinig maken van het eigen vastgoed. Daarbij pleiten we ervoor om de opbrengst van het net verkochte Beursgebouw beschikbaar te houden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed zoals dorpshuizen, sportaccommodaties ven scholen. Goed voor het milieu, goed voor de werkgelegenheid en goed voor de leefbaarheid.

Sociaal domein
Grote zorg is er uiteraard over de tekorten op de Jeugdzorg, de Wmo en de BUIG. Het volledige tekort bezuinigen op het sociaal domein – zoals bijvoorbeeld de VVD voorstaat – vinden wij maatschappelijk volstrekt onverantwoord. Wij willen de rekening van de Haagse bezuinigen niet één-op-één neerleggen bij mensen die te maken hebben met armoede of die zorg nodig hebben. De Gemeente is immers de eerste overheid voor de burgers. Inwoners komen bij ons met hun vragen over zorg, minimaregelingen en de leefomgeving. Wanneer de gemeente niet wordt toegerust met voldoende middelen om haar burgers zorg, kansen en veiligheid te bieden, verliest de burger het vertrouwen in de overheid en neemt het maatschappelijke ongenoegen toe.

Wij zien het vormgegeven van het sociaal domein als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en Gemeente. Daarbij willen we niet slechts het uitvoeringsloket van het Rijk zijn maar ook aangeven wanneer wat ons betreft grenzen worden bereikt. Na verschillende bezuinigingsrondes, denken wij dat we nu tegen die grenzen aanlopen. In hoeverre de nieuwe regering van VVD, CDA, D66 en CU met oplossingen komt voor de tekorten op het sociaal domein is nu niet duidelijk. Wij vinden dat dit probleem in Den Haag veel hoger op de agenda moet staan. Uiteraard spreken we daar onze eigen volksvertegenwoordigers op aan, maar we roepen ook deze gemeenteraad op om collectief voor de belangen van onze burgers te staan.

Dit laat onverlet dat de Gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft om keuzes te maken en het geld goed te verdelen over sociaal beleid, het onderhoud van gebouwen en kapitaalgoederen en het doen van  nieuwe investeringen. Bij (mogelijke) bezuinigingen op het sociaal domein zal PAL GroenLinks uitgaan van wat mensen nodig hebben om rond te komen, om mee te doen aan het maatschappelijk leven en willen we voorkomen dat mensen zorg gaan mijden of vereenzamen.

Dit betekent ons inziens:

  • Blijven agenderen in Den Haag
  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten (verhogen van eigen bijdrage voor de groep die dat kan betalen)
  • Zorgen dat geld voor de zorg ook echt bij de zorg terecht komt (bijvoorbeeld het instellen van een burgemeestersnorm / verminderen formulierendruk)
  • Kijken naar het takenpakket van Amaryllis (spilfunctie houden, maar geen buurthuisfunctie overnemen)
  • En tot slot bezuinigen op andere domeinen

Bestaanszekerheid en inkomensverbetering
Zoals u weet heeft onze partij zich sterk gemaakt voor een experiment met het basisinkomen. Wij vinden dat ieder mens recht heeft op bestaanszekerheid en perspectief op inkomensverbetering. Steeds meer mensen met deeltijdwerk of flexibel werk zijn aangewezen op de bijstand voor aanvulling van hun inkomen. Wij vinden het onrechtvaardig dat juist voor deze groep werken niet loont. Veel mensen met een laag inkomen en met een uitkering zitten vast in een web van regels, dat hun uiteindelijk niet stimuleert om te gaan werken, om te ondernemen of om vrijwilligerswerk te doen. In de nieuwe raadsperiode zullen we de onderwerpen bestaanszekerheid en inkomensverbetering opnieuw agenderen en met u zoeken naar concrete manieren om de ongelijkheid in onze gemeente te verkleinen. Werk moet lonen! Zeker voor mensen met een laag en onzeker inkomen.

Noodhulp vluchtelingen
Wij weten dat we het vandaag hebben over een beleidsarme begroting. Er zijn echter onderwerpen die geen inzet zouden moeten zijn van politieke discussie. Onderwerpen die gaan over menswaardigheid, zoals de opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Wij vinden dat geen mens in onze gemeente op straat hoort te slapen. Daarom zullen wij een motie over noodhulp aan vluchtelingen mede indienen. De ChristenUnie zal deze motie toelichten.

Een combinatie tussen sociaal bezuinigen en duurzaam investeren
Tot slot willen wij graag een oproep doen aan de nieuwe raad en het volgende college.

De afgelopen vier jaar hebben we goede investeringen kunnen doen voor de toekomst van onze gemeente. Wij zijn trots op de verbouwing van de Blokhuispoort, de vernieuwing van het stationsgebied, het poppodium Neushoorn en de aanpak van het fietspad bij de Verlengde Schrans. Er zijn echter ook zaken blijven liggen, die PAL GroenLinks in de toekomst graag zou willen oppakken. Wij vinden het bijvoorbeeld nog steeds jammer dat er geen toekomstbestendige oplossing is gekomen voor de drukke fietsroute over de spoorwegovergang Schrans en het Zuiderplein.

Wij willen de fracties in deze raad oproepen om ook in de komende jaren een goede balans te zoeken tussen bezuinigingen en investeren in de gemeente. Wanneer we alleen sociale voorzieningen overeind houden, ontstaan er geen nieuwe impulsen voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Wanneer we echter vol inzetten op fysieke investeringen, zal dit ten koste gaan van sociale voorzieningen. Het komt dus aan op een goede balans en het doen van slimme investeringen.

Met het aanleggen van een fietstunnel bij de Schrans, het energiezuinig maken van de Skalm (in Leeuwarderadeel) of het verduurzamen van woningen, creëren we werk, houden we woningen en voorzieningen betaalbaar én maken we onze gemeente steeds leefbaarder, duurzamer en gezonder. Voor dit soort plannen - sociaal én duurzaam - kunt u PAL GroenLinks de komende jaren als bondgenoot blijven opzoeken.