Biodiversiteit, veilig fietsen en betaalbaar wonen in Middelsee

Met een beslissing over het Masterplan Middelsee en het stedenbouwkundig plan 1e fase heeft de gemeenteraad van Leeuwarden afgelopen woensdag een eerste stap gezet voor de realisatie van de nieuwbouwwijk Middelsee. In het najaar wordt de eerste fase van het plan verder uitgewerkt en komt het in de vorm van een bestemmingsplan opnieuw naar de raad.

Een nieuwe wijk met stedelijk karakter
Middelsee is een nieuwe woonwijk in het gebied tussen de Overijsselse laan en de spoorlijn Leeuwarden - Zwolle. In de eerste fase van het plan, worden ongeveer 700 woningen gebouwd.

Het idee is om in de eerste fase een gebied nabij het van Harinxmakanaal te bebouwen met een wat hogere dichtheid. Inspiratie zijn de compacte Friese binnensteden met grachten en singels. Daarmee is het plan onderscheidend van de buurtschappen Techum, Wiarda en de Klamp aan de oostkant van de Overijsselselaan. De kavelverkoop aan de oostkant loopt dusdanig hard, dat het noodzakelijk is om ook vanaf 2020 aan de westzijde van de Overijsselselaan te bouwen.

In Middelsee wordt vooral ruimte geboden aan het sterk toenemende aantal één- en tweepersoonshuishoudens. Het Alddjip dat door Techum loopt, wordt doorgetrokken naar het van Harinxmakanaal, waardoor de nieuwbouwwijk bevaarbaar wordt.

Groener en socialer
Tijdens het afrondende debat werden door PAL GroenLinks twee moties ingediend. Met het eerste voorstel werd het college verzocht om de groenstructuur in het plan verder uit te werken, zodat deze meteen een meerwaarde kan vervullen op het gebied van ecologie, natuurlijk spelen of voedselproductie. De Leerschool voor Permacultuur aan de Boksummerdyk wordt daarbij gevraagd om mee te denken over de uitwerking. Deze motie kreeg steun van de volledige gemeenteraad.

Met de tweede motie werd verzocht om op twee routes in het plan meer prioriteit en comfort aan fietsers te geven. Daarbij gaat het om de oost/west-route vanuit de Goutum naar het Swettepaed en de dorpen als Boksum, Jellum-Bears en Weidum. Met de verbetering van de tweede fietsroute wordt beoogd om het plan een goede, fietsvriendelijke aansluiting te geven op het toekomstige station Werpsterhoek. Ook deze motie kreeg ruime steun.

Door PAL GroenLinks werd ook een motie gesteund om meer sociale woningbouw in het plan op te nemen. In de plannen was minimaal voorzien in huurwoningen. Met het voorstel werd verzocht om woningbouwcorporaties te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen en om een substantieel deel van de woningen beschikbaar te stellen in het sociale segment.