Afrondend debat Begroting 2021

Bij het vaststellen van de Begroting voor 2021 werden door PAL GroenLinks drie moties ingediend en met een ruime meerderheid aangenomen.

Motie Noodhulp vluchtelingen

De Motie Noodhulp vluchtelingen is bedoeld om vluchtelingen te ondersteunen die geen verblijfsstatus of vaste verblijfplaats hebben. Elk jaar wordt deze motie ingediend en incidenteel gedekt. Omdat we dit al sinds 2004 doen en het landelijke systeem hiervoor nog steeds geen bevredigende oplossing biedt, willen we onderzoeken of het mogelijk is om hier structureel middelen voor in de begroting op te nemen. Wij vinden dat iedereen die in onze gemeente verblijft recht heeft op een menswaardige behandeling. 

Motie Integrale agenda binnenstad

De komende jaren komen verschillende ontwikkelingen op de binnenstad af. Er is de noodzaak om de binnenstad groener en klimaatbestendiger te maken. Met het aannemen van de motie Autoluwe binnenstad in een eerder stadium ligt er een opdracht om het centrum autoluw te maken en er zijn wensen om meer ruimte te bieden voor terrassen. Daar overheen komen nog de gevolgen van de coronacrisis. De motie Integrale agenda binnenstad is bedoeld om met belanghebbenden uit het gebied, raad en college de ontwikkelingen in de binnenstad te bespreken en een (investerings)agenda te maken voor de komende jaren. Voor PAL GroenLinks is een aantrekkelijke binnenstad ook een groene binnenstad met volop ruimte voor terrassen, voetgangers en fietsers.

Motie Omgevingswet vanuit raadsperspectief

De motie Omgevingswet vanuit raadsperspectief roept het college op om begin 2021 een aantal scenario's voor te leggen aan de raad met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. Daarbij gaat het onder andere over de rol van participatie bij bouwplannen, de (advies)rol van de gemeenteraad en de manier waarop we welstandsadvisering vormgeven. Hiermee voorkomen we dat we straks binnen korte tijd keuzes moeten maken waarvan we de (langjarige) consequenties niet kunnen overzien.