Nieuw collegeprogramma Leeuwarden “De Kracht van Samen”

Afgelopen dinsdag presenteerden de onderhandelaars van PvdA, PAL GroenLinks, D66 en CDA het collegeprogramma voor de periode 2018-2022. Het akkoord is getiteld de “De Kracht van Samen”. Ook werden de kandidaat-wethouders van de verschillende fracties gepresenteerd. Het voorstel is om tijdens de raadsvergadering van 17 januari een college van vijf wethouders te benoemen.

Een sociaal en groen akkoord

De fractie van PAL GroenLinks is trots op het resultaat van de onderhandelingen. Ondanks de forse bezuinigingsopdracht is het coalitieakkoord geworden waarin PAL GroenLinks zich sterk kan herkennen. Dit blijkt voor een deel al uit de ondertitel: “Bouwen aan een sociaal, vernieuwend en duurzaam Leeuwarden”. Voor de fractie is onder andere het in stand houden van het minimabeleid heel belangrijk, zodat we kunnen blijven werken aan de bestrijding van armoede. Ook is er in het akkoord aandacht voor sociale onderwerpen als betaalbare woningen, het begeleiden van statushouders en nieuwe impulsen voor het sportbeleid.

Daarnaast is het collegeprogramma een heel duurzaam akkoord geworden. Door het hele coalitieakkoord is een verbinding gelegd met de Global Goals van de Verenigde Naties. Concreet betekent dit dat we inzet voor energiebesparing en duurzame energie structureel gaan maken. Daarnaast wordt circulaire economie, waarbij hergebruik van grondstoffen centraal staat, gezien als een belangrijke nieuwe pijler voor werkgelegenheid. Ook is er structureel extra geld uitgetrokken voor de verbetering van fietsroutes en voor het planten van bomen.

Tijdens een ledenvergadering op 19 januari wordt het akkoord gepresenteerd aan de leden.

Je kunt het akkoord lezen, zie onderaan dit bericht.

Kandidaat-wethouder

Naast het coalitieakkoord werd ook de kandidaat-wethouder van PAL GroenLinks gepresenteerd. Het gaat om Herwil van Gelder. Herwil is sinds 2010 GroenLinks-wethouder in de Groningse gemeente de Marne. De fractie zal hem tijdens de raadsvergadering van 17 januari voordragen als kandidaat-wethouder en ziet er naar uit om met hem samen te werken. Herwil Van Gelder is opgegroeid in Drachten en heeft er veel zin in om in Friesland aan de slag te gaan met zijn idealen. “Het voelt voor mij als thuiskomen.”

De beoogde portefeuille van onze wethouder is breed en omvat de volgende onderwerpen:

  • Duurzaamheid en milieu
  • Omgevingswet en omgevingsvisie
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Publieke gezondheid
  • Plattelandsontwikkeling en landbouw
  • Wijken en dorpenbeleid
  • Beheer van de openbare ruimte
  • Recreatie en toerisme
  • Erfgoed en monumenten

Herwil zal zichzelf aan de leden voorstellen tijdens de ledenvergadering van 19 januari 2018.