Eerste motie aangenomen!

Afgelopen week vroeg de nieuwe fractie van PAL GroenLinks met schriftelijke vragen al om opheldering rondom een archeologische opgraving bij Werpsterhoek. Gisteravond werd door PAL GroenLinks de eerste motie van de nieuwe raadsperiode ingediend.

De motie had betrekking op een bouwplan voor een woning langs de Tearnserdyk. Een agrarische bestemming met een vervallen schuur wordt daarbij ingewisseld voor een woning. In Goutum leverde het bouwplan discussie op, omdat er in het verleden meerdere verzoeken voor woningbouw waren afgewezen. De dorpsbewoners vrezen voor precedentwerking, waarbij de groene bufferzone langs de Tearnserdyk sluipenderwijs zou worden bebouwd.

Wethouder Deinum motiveerde het toestaan van de woning met het gegeven dat er sinds twee jaar duidelijkheid is over de ontsluiting van een toekomstig buurtschap in de Zuidlanden: De Hem. Omdat de ontsluiting mogelijk via de Tearnserdyk zou verlopen, werden eerdere verzoeken voor woningbouw afgewezen. Hij noemde het inwisselen van een agrarische bestemming voor een woonfunctie een ‘kwaliteitsslag’.

Pim Astro gaf namens de fractie van PAL GroenLinks aan dat zij konden instemmen met de realisatie van de woning. “We vinden het wel van belang dat er duidelijkheid komt over de groene buffer langs de Tearnserdyk.” Door middel van een motie riep hij daarom het college op om het bestemmingsplan voor dit gebied en op korte termijn te herzien en de gronden te voorzien van een passende, groene bestemming.