….en dan is er een jaar om!

Een eerste jaar waarin de fractie van PAL GroenLinks in deze samenstelling zich actief heeft ingezet om de Leeuwarder gemeentepolitiek eerlijker en duurzamer te maken! Aan het eind van het jaar is het een moment om terug te kijken.

Hoe hebben de vijf fractieleden dit ervaren? Wat voelden zij als hun persoonlijk hoogtepunt van het jaar?

 

Evert Stellingwerf

Portefeuille: Milieu & energie & water & afval, ruimtelijke ordening & verkeer stad, economie & toerisme, financiën & grondzaken & vastgoed, openbaar bestuur.
 

2018 was het jaar waarin we Leeuwarden mochten ervaren als Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar waarin veel wensen van PAL GroenLinks uitkwamen en waarin we de kracht van cultuur als motor voor vernieuwing hebben gezien.

Voor mij was 2018 ook een jaar met een nieuwe oriëntatie op het raadswerk. Dat zat niet zozeer het lezen van stukken, het spreken van mensen en vergaderen. Dat kende ik al van de vorige periode. Het was vooral wennen aan de vele nieuwe raadsleden, nieuwe fracties, nieuwe collegeleden en een nieuwe griffier. Die vernieuwing is een kans en uitdaging. Want hoe blijf je vernieuwen, zonder dat je goede ideeën uit het verleden te makkelijk en te snel aan de kant zet?

Een persoonlijk hoogtepunt dit jaar was de stemming over Zalen Schaaf in november. Nadat een prijsvraag was uitgezet, die in onze ogen te makkelijk aanstuurde op sloop, kregen we een meerderheid van de raad zover om de prijsvraag terug te trekken en eerst plannen te maken die gericht zijn op behoud. Ook hier waren de nieuwe politieke verhoudingen in de gemeenteraad bepalend.

2019 wordt voor mij een jaar waarin ik mij ga richten op een betaalbare verduurzaming van de woningvoorraad, meer aandacht voor duurzaam vervoer en de transformatie naar een circulaire economie. Het zijn onderwerpen die onder andere moeten landen in de Omgevingsvisie die onze gemeenteraad moet vaststellen.

 

Femke Molenaar
Portefeuille: Openbare orde & veiligheid, opvang/integratie vluchtelingen, maatschappelijke opvang, emancipatie & diversiteit, erfgoed & monumenten, wmo, woordvoerder sociaal domein.
 

Dit jaar was mijn eerste jaar als politicus. Best bijzonder om te merken dat er opeens deuren voor je open gaan die vroeger gesloten bleven. Nieuwe werelden en problemen worden zichtbaar waar je onderdeel van bent en waar je wat van moet vinden. Het verdiepen in onderwerpen waar je nooit over hebt nagedacht of waarvan je dacht dat ze niet interessant zouden zijn, is na het lezen van enorme rapporten, het afleggen van werkbezoeken of het voeren van gesprekken met betrokkenen ‘anders’. De kunst is wel om je te beperken in de hoeveelheid.

Gelukkig is mijn portefeuille mij op het lijf geschreven en kon ik in de eerste maand na mijn aantreden al met een motie komen waarin we als raad stelling nemen tegen het Rijksbeleid rondom de uitzetting van Afghanen. Een motie die, ondanks de gevoeligheid van het bekritiseren van Rijksbeleid, met een ruime meerderheid wordt aangenomen. Dit jaar heb ik ook de problematiek rondom de begeleiding van statushouders in de gemeenteraad geagendeerd met als hoogtepunt de motie waarin we aanstuurden op een nieuwe werkwijze binnen de keten en meer regie vanuit de gemeente. Deze motie werd in juli aangenomen. Ook mijn agendering van Fairtrade leidde tot een mooi open podium waarin de werkgroep de gemeenteraad en de wethouders kon informeren over hun werk, wensen en behoeftes.

Vanuit erfgoed en monumenten heb ik een aantal mooie werkbezoeken en nauwe contacten met de ambtelijke dienst ervaren. Doordat ik getipt werd over de ellendige staat waarin het torentje van Cuypers was opgeslagen, kon ik mooie schriftelijke vragen stellen over het Torentje van Cuypers en dit leidde tot de belofte dat deze in 2019 herplaatst gaat worden.

Hoogtepunt was ook het organiseren van de roze loper en het laten wapperen van de regenboogvlag in het stadhuis in het kader van Coming Out Day in oktober. Met negen van de elf fracties, de twee christelijke partijen deden niet mee, gaven wij een statement dat door PAL GroenLinks is georganiseerd.

Een andere beweging die ik sinds het begin van het jaar heb aangejaagd is de omslag in denken over inclusiviteit zoals voorgeschreven in het VN Verdrag over de rechten van personen met een handicap. Gesprekken met ambtenaren aan het begin van het jaar leverden op dat er nog veel moest gebeuren. De motie die we samen met D66 indienden stuurde aan op het opstellen van een lokale inclusie agenda waarbij het ‘Nothing about us, without us’ centraal stond. Dat er aan het eind van dit jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een startmanifestatie in mijn mailbox viel, voelde als een bewijs dat het agenderen, aanjagen en moties indienen echt kan bijdragen tot een verandering.

Omdat ik van mening ben dat het principe uit het VN Verdrag ‘Nothing about us, without us’ essentieel is in dit werk, probeer ik veel van mijn tijd te besteden aan het in gesprek gaan. Vanuit de achterban krijg ik veel steun door de mensen die zitting hebben in de werkgroep Inclusiviteit en Diversiteit en de klankbordgroep Wmo die ik dit jaar oprichtte. Langs deze weg nogmaals dank voor alle voeding en steun!

In de laatste weken van het jaar stond de discussie rondom de Wmo centraal. Het hierin stelling nemen is een ware uitdaging. Luisteren naar je gevoel, het afwegen van belangen en de storm aan input, zowel in teksten als vanuit het werkveld, maken dat het fijn is dat dit pas aan het eind van mijn eerste jaar is en niet aan het begin. Nu genieten we even van het gezin, vrienden en de feestdagen om in het nieuwe jaar weer vol energie zaken op te kunnen pakken, daar heb ik nu al zin in!

 

Pim Astro
Portefeuille: Ruimtelijke ordening & verkeer dorpen/buitengebied, natuur & landbouw & voedsel, beheer van de leefomgeving, wijken-/dorpenbeleid en wonen.
 

Ik kijk met tevredenheid terug op m’n eerste jaar in de gemeenteraad van Leeuwarden. Het was anders dan ik gewend was in Littenseradiel. Spreektijd voor elf partijen in de raad bij onderwerpen kost nou eenmaal veel tijd. Mooi is het om te zien dat we het in en buiten de gemeenteraad goed met elkaar kunnen vinden, zowel met de mensen van de coalitie als met die van de oppositie.

Ik kan goed samenwerken met mijn fractiegenoten, een mooie ploeg betrokken mensen met het hart op de juiste plaats. En ieder met zijn of haar specifieke kwaliteiten en karaktereigenschappen, vormen wij samen een hecht team wat het geluid van PAL GroenLinks duidelijk naar voren brengt.

Successen binnen mijn portefeuille waren onder andere het aannemen van twee moties door de gemeenteraad. De eerste ging over beperkte woningbouw aan de Tearnserdyk in Goutum en de tweede motie over de groenstructuur De Zuidlanden, de laatste is zelfs zonder tegenstemmen aangenomen.

Om de overgang van de nieuwe dorpen bij Leeuwarden zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij een zogenaamde Stadtelandswerkgroep opgericht, die onderwerpen hierover op de kaart zet. Een groep enthousiaste mensen uit stad en platteland spreken hierover regelmatig met elkaar.

Het mooie van al dit werk is het veelvuldig contact en de ontmoetingen met allerlei mensen: betrokken, nieuwsgierig, teleurgesteld, blij, boos, enthousiast, ongerust etc.
Daar geniet ik enorm van en daar ga ik het komende jaar graag mee door.

 

Petra Vlutters
Portefeuille: werk & inkomen, armoedebeleid, sport, dierenwelzijn.
 

Als er iets in beweging is, is het de politiek. Dat wil niet zeggen dat het altijd stroomt in de raadzaal. Het uren lange vergaderen waarbij de buitenkant vaak van belang is, levert niet altijd op waar je naar verlangt. De kunst is daar je weg in te vinden en iets van waarde toe te voegen daar waar het kan.

Het bezoeken van mensen en organisaties, maar ook een afspraak met een ambtenaar maakt het werk zowel aantrekkelijk als tijdrovend. Als je een kerstkaart ontvangt van iemand waar je naar geluisterd hebt, raakt dat je hart.

De grootste zorg naast het klimaatprobleem ligt voor mij bij de werkende armen en de mensen die al jaren van een bijstandsuitkering moeten leven. Vooral nu de kosten voor levensonderhoud in het komende jaar in veel opzichten weer stijgen. Voor deze groepen hebben wij in de rubriek Te Gast in de Leeuwarder Courant twee keer aandacht gevraagd. Op gemeenteniveau blijft het een zeer moeilijke opgave. In 2019 worden alle mensen in de bijstand opnieuw gescreend. Wij hebben gevraagd aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van de mensen zelf zodat dit meer welzijn oplevert en naar ons inzicht het hoogste resultaat.

Het behalen van gezondheidswinst is voor mij zo'n motiverende factor. Voetbalvelden zijn bij voorkeur natuurgras en als er kunstgras ligt dan op zijn minst zonder rubberkorrels of andere kunststofkorrels, dat was en blijft de inzet. Daarnaast heb ik onder andere ook aandacht voor overlast door houtrook.

Ik wens dat er volgend jaar in iedere wijk en dorp een aparte vuurwerkzone wordt ingesteld. Om dat mogelijk te maken hebben wij dit jaar met schriftelijke vragen onze eerste aanzet gegeven.

Ik wens u een gezond en groen nieuw jaar toe! Wij blijven ons daarvoor inzetten.

 

Andries Bergsma
Portefeuille: Cultuur, jeugdzorg, onderwijs & studenten, dienstverlening & ICT, nieuwe overheid.
 

Mijn hoogtepunt van het jaar was mijn motie over de jeugdzorg, waarin wordt gevraagd aan de organisaties om meer samen te werken om zo tot een vroege doorverwijzing te komen voor de kinderen. Zo komt een kind met een hulpvraag eerder bij de juiste behandelaar, dus kortere wachttijden en zo is het kind ook eerder weer terug in de vertrouwde omgeving.

Dit was de eerste motie die ik heb ingediend. Ik had mij vreselijk goed voorbereid op het debat dat eromheen zou plaatsvinden, want het is een vrij technische motie. Tot mijn verbazing kwamen er geen vragen uit de raad en werd de motie met een behoorlijke meerderheid van stemmen aangenomen. Ik hoop dat dit veel gaat betekenen voor de wachttijden in de 2e lijn jeugdzorg. Een ander effect dat deze motie beoogt is een financiële. Door de verbeterde samenwerking tussen de jeugdzorgaanbieders en het daardoor eerder kunnen aanbieden van de juiste behandelmethode, wordt aan het einde van de rit geld bespaard.

Dit was mijn eerste jaar in de raad. Ik heb kennisgemaakt met het politieke handwerk, ik vind dat erg boeiend. Je wordt bijna de hele week gevraagd om te reageren op vragen van burgers, brieven van het college, moties van andere partijen en stukken die in de krant verschijnen. Dat maakt het raadswerk heel dynamisch. Je moet constant laveren tussen onmiddellijk reageren of om het even te laten bezinken. Of jezelf vragen: moet ik hier iets mee en wat dan? Schriftelijke vragen stellen, een terzake kundige bellen of laten gaan...

Je bent eigenlijk nooit klaar met je werk, het politieke bedrijf houdt zich niet aan kantoortijden. En dat vind ik erg tof. Ik heb zin in 2019!